Аква Мип ЕООД

Изграждане на дренажни системи

Отводняването е изкуственото отвеждане на вода , както от повърхността, така и под повърхността. Отводняване често е основен елемент от инженерните граждански и строителни проекти , и е необходимо за да се избегнат наводнения и други щети. Обикновено отпадните води се пренасят от канализацията към подходящ водоизточник или пречиствателна станция . При изграждането на дренажните системи, отпадъчните води могат да бъдат няколко вида:

  •  Подземни дренажи - Това е вода , която се събира под земята. Събирането и има за цел да се намалят подпочвените води
  • Повърхностни дренажи - Това е дренажа, който събира водата от повърхности като покриви и павирани зони .
  •  Дренаж за отпадни води - Това е водата замърсена от битово, или търговско потребление. 

Счита се, че подпочвените и повърхностните води са чисти и могат да бъдат изхвърляни в одобрени водоизточници ( река или езеро). Повърхностните и подпочвените води трябва да се транспортират от канализацията до пречиствателна станция, преди да бъдат изхвърлени в речните корита, или в морето.

  • Отводняване на почвата
  •  Отводняване на повърхностни води
  •  Монтаж на дренаж на покриви
  •  Дренаж на павирани площи
  •  Устойчиви градски дренажни системи

 


 

За консултация с наш специалист...

Намерете ни на картата